AUTOSTRADĄ DO EKOLOGII, PRZEZ BIOMASĘ DO BIODIESELA

02/01/2014 - 16:09
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ДОРОГОЮ ДО ЕКОЛОГІЇ, ВІД БІОМАСИ ДО БIОДИЗЕЛЮ

Wszędzie ciągły ruch. Widzimy to przemieszczając się codziennie samochodami, czy innymi środkami transportu wymagającymi użycia paliwa jako napędu. W konsekwencji dostrzegamy także rosnące zanieczyszczenie powietrza, które można obserwować gołym okiem w postaci szarego, unoszącego się smogu. Można jednak spowolnić ten destrukcyjny proces, ale to zależy od indywidualnego wkładu w ekologiczny tryb działania. Rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju transportu jest stosowanie paliw typu biodiesel.

Sposób produkcji biodiesla opiera się na chemicznym przetworzeniu oleju roślinnego, takiego jak rzepakowy. Podczas tego procesu dostosowuje się go do silników wysokoprężnych. Nazwa ta obejmuje zarówno czysty biodiesel, czyli estry metylowe kwasów tłuszczowych, jak i mieszanki paliwowe z olejem napędowym w celu otrzymania lepszych osiągów silnika. Pozyskiwanie tego paliwa może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy, to technologia odpowiednia dla małych zakładów produkujących 500 ton biopaliwa rocznie. Odbywa się w niskich temperaturach 20-70 stopni Celsjusza. Opozycją jest pozyskiwanie za pomocą technologii gorącej, w której do produkcji potrzebna jest temperatura 240 stopni Celsjusza i ciśnienie około 10 MPa.

Warto zwrócić uwagę na zalety jakie niesie ze sobą korzystanie z paliwa produkowanego z roślin. Niewątpliwie nie zanieczyszcza ono powietrza związkami siarki, co już w dużej mierze przyczynia się do ochrony zdrowia mieszkańców Ziemi. Ponadto ulega szybszej biodegradacji niż tradycyjny olej napędowy i łatwiej się rozpuszcza, co można wykorzystać do likwidacji skażeń ropopochodnych.

Biodiesel ma również wpływ na gospodarkę biopaliw płynnych. Dzięki stosowaniu roślin do ich produkcji rozwój przechodzi rolnictwo, a także aktywizuje się nieużytki rolne i tereny wiejskie. Natomiast stosowane jako dodatki do paliw pozwalają na częściowe uniezależnienie energetyczne kraju od dostaw ropy. Przynosi to pozytywny skutek, gdyż zmniejsza zależność cen paliwa od zmian ceny ropy naftowej i kursów walut. Należy również pamiętać, że w obliczu kończących się konwencjonalnych źródeł, zamiennik taki jak właśnie biodiesel, może stanowić jedyną alternatywę dla prawidłowego funkcjonowanie transportu drogowego.

Jednak, jako że technologia ta dopiero niedawno weszła na szerszy rynek ma jeszcze kilka niedociągnięć. Zdolność biodiesla do samozapłonu, czyli uzyskane liczby cetanowe estrów kwasów tłuszczowych nie są wyższe niż w przypadku oleju napędowego co jest spowodowane chemicznymi zawiłościami, tzn. tlenem w wiązaniu estrowym. Co więcej biodiesel może rozpuszczać uszczelki i przewody wykonane z gumy, czyli naturalnego kauczuku i niektórych tworzyw sztucznych. Wymusza to na kierowcach i producentach zmiany w konstrukcji. Ponadto, niektóre właściwości estrów kwasów tłuszczowych zmieniają się wyraźnie podczas wzrostu temperatury. Właściwość ta wymaga dodatkowych chłodnic dla biodiesela.

Niemniej jednak jego produkcja najdynamiczniej rozwija się w Austrii, która już od ponad 30 lat zajmuje się wdrażaniem i stosowaniem tego paliwa. Za tym krajem podążają kolejno również Niemcy, Francja i Włochy. Do wzrostu popularność biopaliw przyczynia się także polityka. I tak na przykład władze Ekwadoru narzuciły odgórne prawo, zgodnie z którym należy stosować biodiesel jako biokomponent do oleju napędowego co najmniej w 5% objętości.

Biodiesel to ciągle rynek wielu niewiadomych, ale idący zdecydowanie w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę fakt, że chociażby w Europie rzepakiem, czyli rośliną z której jest produkowany, obsiewa się ponad 80% areału ma szanse szybkiego rozwoju. Nie należy zapominać, że oprócz ekologicznego paliwa daje on możliwość podniesienia jakości i opłacalności rolnictwa. Przede wszystkim jednak otwiera wiele perspektyw dla współczesnego transportu. 

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.